938 850 305|info@cercuns.com

Butlletí de notícies Juliol 2013

Document adjunt: butlleti juliol2013
By |juliol 17, 2013|Sense categoria|

Nova Directiva sobre comptabilitat.

El 26 de juny s’ha publicat la Directiva 2013/34/UE, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE i es deroguen les Directives 78/660/CEE i 83 / 349/CEE. […]
By |juliol 17, 2013|Comptable|

Devolució d’ingressos indeguts per quotes liquidades a la Seguretat Social.

Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social poden sol•licitar la devolució total o parcial d’aquelles quanties que hagin ingressat de més per error. Els supòsits més freqüents són els següents: Quan no s’ha donat de baixa a un treballador i l’empresa ha seguit cotitzant […]
By |juliol 17, 2013|Laboral|

Declaració de l’Impost sobre Societats 2012. Consideracions a tenir present en la liquidació de l’impost.

Durant les properes setmanes i fins el dia 25 de juliol, per a totes aquelles empreses i entitats que tenen com a data de tancament de l’exercici econòmic el 31 de desembre, hauran de presentar la Declaració Anual de l’Impost sobre Societats corresponent a […]
By |juliol 17, 2013|Fiscal|