Assessorament Comptable

L’àmbit d’actuació de l’assessorament comptable es pot donar en dues circumstàncies.

  • Empreses que ja disposen d’un comptable intern: oferim un assessorament comptable constant directament amb el departament de comptabilitat de la companyia.
  • Empreses que externalitzin la comptabilitat en el nostre despatx: en aquest cas, els nostres professionals són qui porten directament la comptabilitat del client.

En ambdós casos, s’assessorarà al client en la realització del tancament comptable de l’exercici, així com en la confecció dels llibres oficials de comptabilitat i els comptes anuals, i el seu dipòsit al Registre Mercantil.

Paral·lelament, l’assessorament comptable també inclou l’estudi de l’evolució del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l’empresa, la comparativa amb els mesos i/o anys anteriors, anàlisi de desviacions amb els pressupostos incials, confecció de tot tipus d’informes economico-financers sol·licitats prèviament pel client, reunions periòdiques amb la direcció de l’empresa per tal d’analitzar i explicar la situació estàtica i dinàmica per a poder prendre decisions correctes.  

cerc

Altres serveis