CIRCULAR 07/2014

 (AUTÒNOMS)

Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

 

El dissabte 5 de juliol s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que, entre altres mesures, s’implanta la reducció del tipus de retenció del 21% al 15% per als autònoms que obtinguin rendiments d’activitats professionals i que compleixin els següents requisits:

 

1./ El volum dels rendiments íntegres derivats de l’activitat econòmica, en l’exercici anterior, hagin estat inferiors a 15.000 euros.

 

2./ Que aquest volum representi més del 75% de la suma dels seus rendiments íntegres d’activitats econòmiques i treball obtinguts en l’exercici.

 

Per a l’aplicació d’aquest tipus de retenció reduït, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signada.

 

Aquest percentatge de retenció serà del 7,5% quan els rendiments tinguin dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla regulada en l’article 68.4 de la Llei d’IRPF.

 

No s’estableixen canvis referent als autònoms que apliquen retenció del 9% per inici d’activitat.

 

Aquesta mesura s’introdueix amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, és a dir, el diumenge 6 de juliol de 2014.

 

Vic, a 7 de juliol de 2014

CERCUNS CONSULTORS