Durant les properes setmanes i fins el dia 25 de juliol, per a totes aquelles empreses i entitats que tenen com a data de tancament de l’exercici econòmic el 31 de desembre, hauran de presentar la Declaració Anual de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2012.
Atenent a la intensa activitat normativa sorgida durant el passat exercici, i les aparegudes per a aquest exercici 2013, és recomanable fer un repàs general de les principals novetats a tenir en compte en la declaració de l’impost que de forma resumida es poden concretar en les següents:

  1. Una de les principals novetats pel 2012 és la limitació de la possibilitat de deduir despeses financeres que no podran superar el 30% del benefici operatiu de l’exercici, si bé seran deduïbles, en qualsevol cas, les despeses financeres netes per un import fins a 1.000.000 €.
  2. Aplicació per a l’exercici 2012 (prorrogat) d’un tipus de gravamen reduït del 20% en l’Impost sobre Societats per manteniment o creació d’ocupació, respecte l’exercici 2008, per a les microempreses (xifra de negocis anual inferior a cinc milions d’euros).
  3. El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, limita per als exercicis 2012 i 2013 la compensació de les bases imposables negatives al 50% o 25% de la base imposable prèvia d’aquelles entitats amb un import net de la xifra de negocis que en l’exercici anterior excedeixi de 20 milions d’euros o 70 milions d’euros, respectivament. Així mateix, s’amplia el termini per a la compensació de Bases Imposables Negatives de 15 a 18 anys.
  4. A més, limita per a aquests exercicis la deduïbilitat de l’immobilitzat intangible amb vida útil indefinida al 2% del seu import.
  5. Es prorroga per a l’any 2012, l’incentiu fiscal per a les despeses i inversions efectuades per habituar els empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació.
  6. Els límits per aplicar les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats passen del 35% al 25% i del 60% al 50% en el cas de deduccions per R+D. S’amplia el termini d’aplicació de saldos pendents d’aquestes deduccions, que passen de 10 a 15 anys i de 15 a 18 anys, essent també d’aplicació aquest termini a les deduccions que es trobin pendents d’aplicar a l’inici de l’exercici 2012.
  7. A l’hora d’aplicar l’amortització fiscal d’aquest any cal tenir en compte que per als exercicis 2013 i 2014 la despesa fiscalment deduïble per aquest concepte, excepte per empreses de reduïda dimensió, està limitat al 70% del que venia sent deduïble.
  8. A les adquisicions d’elements de l’immobilitzat, realitzades a partir del 31 de març d’aquest any, ja no se’ls podrà aplicar la llibertat d’amortització, ni tan sols mantenint la plantilla, excepte la pròpia del règim d’empreses de reduïda dimensió (120.000 € per home / any d’increment de plantilla). A més per a inversions efectuades amb anterioritat, l’exercici del dret a amortitzar lliurement els elements també està limitat.