Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social poden sol•licitar la devolució total o parcial d’aquelles quanties que hagin ingressat de més per error. Els supòsits més freqüents són els següents:

    • Quan no s’ha donat de baixa a un treballador i l’empresa ha seguit cotitzant per ell a posteriori. Aquesta situació suposa un enriquiment injust de la Seguretat Social, per la qual cosa es pot demanar la devolució de les cotitzacions efectuades de més.
    • Quan s’ha aplicat de forma errònia una tarifa d’accidents que ha comportat un pagament superior per a l’empresa. Així mateix, quan, per error o desconeixement, l’empresa no ha aplicat una bonificació de quotes a la qual tenia dret.

 

Fins ara, com a norma general, el dret a sol•licitar una devolució d’ingressos indeguts a la Seguretat Social prescrivia als quatre anys de l’ingrés. Des del passat 1 de gener de 2013 (1) , els qui no s’apliquin els beneficis en les cotitzacions als quals haguessin tingut dret només tindran un termini de tres mesos per poder sol•licitar la corresponent devolució. Per tant si l’entitat no ha estat aplicant alguna bonificació o alguna reducció en les seves quotes, no pot tardar molt a sol•licitar la devolució d’ingressos indeguts a la Seguretat Social, si no vol veure caducat el termini per exercir el dret.

S’ha produït una reducció de terminis considerable; s’ha de tenir en compte que el termini de tres mesos comença a aplicar-se des de la data de presentació de la liquidació en la qual el respectiu benefici va haver d’aplicar-se. Així doncs, únicament podrà seguir aplicant-se el termini general de quatre anys si la no aplicació d’aquest benefici en les cotitzacions s’ha produït per causa imputable a l’Administració.

(1) Segons la modificació introduïda per la disposició transitòria 2ª de la Llei 17/2012 de 27 de desembre, de l’article 77.3 de la Llei 13/1996 de 30 de desembre.