DECLARACIÓ DE LA RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2015

 1. Dates i termini de presentació:

En general, del 6 d’abril al 30 de juny de 2016.

Per a deixar domiciliat el pagament per via telemàtica, fins el dia 25 de juny.

Dades fiscals

Per aquells clients que ens ho sol·licitin, i per a la seva comoditat, procedirem a descarregar-nos les seves dades fiscals des de la pàgina web de l’Agència Tributària a fi de disposar de les dades relatives a l’exercici 2015

2. Documentació necessària:

DOCUMENTACIÓ EN GENERAL

 • Circumstàncies sobrevingudes o que s’ hagin produït durant l’exercici 2015:Convenis de Separació o Divorci, Pensions Compensatòries pagades, canvi de situació civil per viduïtat, naixement i/o adopció de fills, convivència efectiva amb ascendents i/o descendents.
 • Naixement de fills durant l’any 2015: fotocòpia del llibre de família
 • Certificar si s’ha procedit amb el cobrament anticipat de la deducció estatal per maternitat
 • Si es conviu amb fills > 18 anys, amb ingressos > 8.000 € en el 2015: certificat d’ingressos del fill
 • Justificants d’ingressos percebuts, en el seu cas, per fills < 18 anys.
 • Notificar si es conviu amb ascendents que no percebin ingressos > 8.000 euros en l’exercici 2015.
 • Si s’ha canviat de domicili, s’ha de notificar a l’Agència Tributària: adreça del nou domicili i referència cadastral. Si és un habitatge arrendat, portar el contracte d’arrendament.
 • Acreditació de discapacitats a partir del 33%.
 • Ajudes públiques rebudes
 • Premis rebuts, en espècie o monetaris.
 • Si s’han realitzat donacions durant l’exercici 2015: portar el certificat conforme s’han realitzat.
 • Nº IBAN on es vol domiciliar el pagament o la devolució.

IMMOBLES I FINQUES

 • EN PROPIETAT:

> Rebuts d’IBI de l’exercici 2015 de totes les finques

 • EN PROPIETAT i ARRENDADES A UN TERCER:

> Si són habitatges:

 • Import dels ingressos percebuts en concepte de lloguer per cada habitatge
 • Dades personals de l’arrendatari: any naixement
 • Despeses de conservació, manteniment o reparació de cada habitatge (assegurances, despeses de comunitat, reparacions, etc)
 • Rebut d’IBI de cada finca

> Si són locals/pàrquings:

 • Import dels ingressos percebuts en concepte de lloguer per cada un
 • Certificat acreditatiu de les retencions d’IRPF suportades
 • COMPRADES O VENUDES DURANT L’ANY 2015:

> Finques comprades:

 • Escriptura de compra i minuta notarial

> Finques venudes

 • Escriptura de compra
 • Escriptura de venda

Escriptures de transmissió onerosa d’ immobles o per transmissió lucrativa (donació – “mortis-causa”).

**Deducció habitatge habitual: Amb efectes des del passat 1 de gener 2013 es suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual i s’estableix un règim transitori que permet als contribuents que han adquirit abans d’aquesta data el seu habitatge habitual o satisfet quantitats abans de la esmentada data per la construcció ampliació, rehabilitació o realització d’obres per raons de discapacitat en el seu habitatge habitual ( amb exempció aportacions a comptes habitatge) i que venien gaudint d’aquest benefici fiscal poder continuar practicant la deducció en les mateixes condicions, sempre i quan s’ així practicat l’ esmentada deducció en 2012 o anys anteriors.

Si aquest és el cas, aportar:

 • Certificat préstecs hipotecaris: certificat entitat financera sobre el capital amortitzat i interessos pagats durant l’exercici 2015 en concepte d’hipoteca d’habitatge habitual adquirit amb anterioritat a 01/01/13.
 • Quantitat satisfetes per contribuents amb anterioritat 1 gener 2013 per obres rehabilitació o ampliació habitatge habitual, o obres d’ adequació habitatge a persones amb discapacitat sempre que obres acabades abans de 1 de gener 2017

**Deducció habitatge habitual arrendat: **important**

S’ha suprimit, amb efectes 1 de gener de 2015, la deducció per arrendament de l’habitatge habitual.  (Llei 26/2014, de 27 de novembre d’IRPF)

No obstant, els contribuents que s’estaven deduint el lloguer amb anterioritat a 1 de gener de 2015, s’introdueix un règim transitori que els permet seguir gaudint de la deducció en els mateixos termes i amb les mateixes condicions existents a 31 de desembre de 2014.

Per tant, qui pot deduir-se ell lloguer d’habitatge habitual?

 • Contractes de lloguer celebrats abans de l’1 de gener de 2015, i que el contribuent ja s’hagués deduït abans les quantitats satisfetes del lloguer.
 • S’aplicarà el règim transitori si en el 2015 existeix pròrroga d’un contracte celebrat amb anterioritat al 2015 pel qual es va tenir dret a deducció en l’exercici 2014 i/o anteriors.
 • Complint els dos punts anteriors, qui per import de percepcions li sigui permesa la deducció. (base imposable < 24.107,20 Euros anuals).

TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRES, PENSIONISTES (JUBILACIÓ O INVALIDESA) I ATURATS

 • Certificats d’ingressos del treball percebuts durant el 2015
 • Certificats per ingressos percebuts d’atur i/o altres pensions (excepte pensió d’invalidesa absoluta o gran invalidesa que no tributen)
 • Documentació relativa a acomiadaments
 • Justificants de despeses de quotes a sindicats i defensa jurídica
 • Justificants de despeses de quotes obligatòries a col·legis professionals.
 • Import de les pensions compensatòries rebudes en cas de separació o divorci

COMPTES BANCARIS I ALTRES PRODUCTES FINANCERS

 • Certificats bancaris de dades fiscals exercici 2015
 • Valors mobiliaris-productes financers:
 • certificats bancaris de valors dipositats i interessos rebuts
 • justificant de compres i vendes de valors realitzats durant el 2015 i despeses ocasionades
 • data i preu d’adquisició de totes les operacions de transmissió
 • Documentació relativa a aportacions a pla de pensions

ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS

> ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS)

 • Declaracions fiscals presentades durant l’exercici 2015
 • Variació de dades

> ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL O SIMPLIFICADA

 • Detall ingressos i despeses
 • Valor existències a 31/12/15, si s’escau.
 • Detall inversions realitzades exercici 2015
 • Detall amortitzacions immobilitzat
 • Declaracions fiscals presentades durant l’exercici 2015

*Si les declaracions fiscals i comptabilitat de tot l’exercici 2015 les ha presentat el nostre despatx, no caldrà aportar cap documentació, donat que ja disposem de totes les dades.

VEHICLES, AUTOMÒBILS, EMBARCACIONS I ALTRES BÉNS

 • Valor a efectes de l’impost sobre el patrimoni
 • Subvenció rebuda per compra de vehicles (PLA PIVE)

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Import satisfet per a la subscripció d’accions o participacions en aquest tipus d’empreses.

3. Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?

 1. Rendiments del treball = o > a 22.000 Euros anuals, si només s’ha treballat en una única empresa. (1 sol pagador)
 2. Rendiments del treball = o > a 22.000 Euros anuals, si s’ha treballat en més d’una empresa, i si l’import de les rendes percebudes pel segon i restants pagadors superen els 1.500 Euros anuals. En aquest cas, el límit a partir del qual seria obligatori presentar declaració de renda baixa fins els 12.000 Euros anuals.
 3. Contribuents que hagin rebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments exemptes iguals o superiors a 12.000 Euros anuals.
 4. Contribuents que hagin percebut rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, a partir de 1.600 Euros anuals.

4. Qui està obligat a presentar la declaració patrimoni?

L’impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques, entès com el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals són titulars, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el valor d’aquests béns, així com dels deutes i les obligacions personals de les quals hagin de respondre.

 • A Catalunya, obligats a tributar per patrimoni > 500.00 Euros.

*A tenir en compte que l’habitatge habitual està exempt fins als 300.000 Euros.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Vic, a 22 d’abril de 2016

Cordialment,

Dept. Fiscal

Descarregar circular completa: click aquí DECLARACIÓ DE LA RENDA I DEL PETRIMONI