DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER, model 720, corresponent a l’exercici 2018 el termini de presentació del qual finalitza el proper 1 d’abril de 2019.

QUI ESTÀ OBLIGAT A PRESENTAR-HO?

Persones físiques i jurídiques que tinguin la titularitat de diners, immobles o valors a l’ESTRANGER. La xifra mínima que obliga a la presentació d’aquest model, per cadascun dels tres diferents blocs de béns següents, és de 50.000.-euros de valoració.

QUÈ S’HA D’INFORMAR?

  1. Informació sobre els comptes situats a l’estranger.
  2. Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tot tipus d’entitats jurídiques, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, sobre valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, i sobre les accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de institucions d’inversió col·lectiva, dels quals siguin titulars i es trobin dipositats o situats a l’estranger, així com de les assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin prenedors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l’estranger.
  3. Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l’estranger.

S’HA DE PRESENTAR CADA ANY?

La presentació de la declaració en els anys successius (com seria el cas per a qui ja la va presentar en els exercicis passats), només serà obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns anteriorment mencionats, hagués experimentat un increment superior a 20.000,00.-euros respecte dels que van determinar la presentació de l’última declaració.

En tot cas, en anys successius serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns i drets ja declarats i respecte els quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu dia l’obligació de declarar.

QUÈ PASSA SI NO ES PRESENTA AQUESTA DECLARACIÓ?

 

Multa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades que hauria hagut d’incloure en la declaració o haguessin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros.

Multa de 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l’Administració Tributària.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Atentament,

Dept. Fiscal