NOTIFICACIONS D’HISENDA DURANT LES VACANCES

 

La “Agencia Tributaria” ofereix uns dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques, ideal per aquelles persones que marxen de vacances durant un període de temps.

Els obligats tributaris que estiguin inclosos amb caràcter obligatori o voluntari, en el sistema de “Dirección Electronica Habilitada” (DEH) amb la “Agencia Tributaria”, podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural, per tal que la “Agencia” no pugui realitzar-los-hi notificacions electròniques. Les principals característiques d’aquests dies de cortesia són:

Es poden assenyalar, com a màxim, el nombre de 30 dies en cada any natural.

  • S’ha de fer la seva sol·licitud amb un mínim de 7 dies d’antelació, al començament del període desitjat.
  • Tant és aplicable als obligats tributaris inscrits al DEH amb caràcter obligatori com voluntari.
  • El retard en la notificació derivat dels “dies de cortesia” designats per l’obligat tributari, es considerarà dilació del procediment no imputable a l’Administració, si bé, haurà de quedar acreditat que la notificació podia haver-se posat a disposició de l’obligat tributari en la data seleccionada per ell.

La seva sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica de la “Agencia Tributaria”. A continuació especifiquem el seu corresponent enllaç:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZN01.shtml