El 26 de juny s’ha publicat la Directiva 2013/34/UE, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE i es deroguen les Directives 78/660/CEE i 83 / 349/CEE. Aquesta nova Directiva s’emmarca en la política comunitària de disminució de càrregues administratives per a petites i mitjanes empreses, i l’harmonització dels requeriments en tots els països de la unió, establint un nou marc tant de les obligacions d’informació financera com dels principis comptables que han de regir a aquestes entitats, optant per no transposar les NIIF per a petites i mitjanes empreses a la normativa comunitària. Dins dels principis i normes de valoració que s’inclouen en aquesta nova Directiva, existeixen aspectes que poden ser contraris a les actuals normes i criteris comptables, com es el cas de l’obligació d’amortització del Fons de Comerç, que s’estableix en un període no inferior a 5 anys ni inferior a 10, fet que presumiblement obligarà a una nova modificació de les actuals normes comptables abans del 20 de juliol de 2015. Categories d’empreses i grups d’empreses La norma estableix diferents obligacions d’informació a les empreses d’acord amb la categorització per raó de la seva mida. Així queden definides les següents categories d’empreses, si al tancament de l’exercici no superen dos dels següents límits:

 

 

Categoria

Total Balanç

Xifra de negocis

Treballadors

Microempreses

350.000 €

700.000 €

10

Petita empresa

4.000.000 €

8.000.000 €

50

Mitjana empresa

20.000.000 €

40.000.000 €

250

Gran empresa

> 20.000.000 €

> 40.000.000 €

> 250

Es preveu que els límits per a la consideració de petita empresa puguin ser ampliats per els estats membres fins a 6 milions d’euros de balanç i 12 milions d’euros de xifra de negocis. Així mateix es realitza una categorització dels grups d’empreses (grups petits, mitjans o grans) d’acord amb la seva mida, i amb els mateixos paràmetres que els establerts per les empreses de forma individual, establint l’obligació de consolidar als grups mitjans i grans, llevat de les excepcions previstes. La nova directiva es pot consultar en el següent link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:ES:PDF