Obligació de portar un registre de la jornada de treball diària amb independència de si el contracte és a temps parcial o a temps complet

 

NOVETAT: entra en vigor el proper 12/05/19

 

El passat dimarts dia 12 es va publicar al B.O.E. el RDL 8/2019 on es recullen una sèrie de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Quines són les novetats principals?

REGISTRE DIARI JORNADA LABORAL DE TOTS ELS TREBALLADORS:

L’empresa no només ha de garantir el REGISTRE DIARI de la jornada de treball dels contractes a temps parcial o les hores extraordinàries, sinó que també s’haurà de registrar diàriament la jornada de treball dels contractes a temps complet, fent constar l’horari d’entrada i l’horari de sortida de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària establerta.

FORMA DE REGISTRE

La forma de realitzar el registre queda a decisió de l’empresa.

TERMINI D’ADAPTACIÓ

Les empreses disposaran de 2 mesos des de la publicació del RD en el BOE (12/03/19) per a posar en marxa aquesta mesura, essent obligatori el seu compliment a partir del 12/05/19.

CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

L’empresa haurà de conservar els registres de jornada durant 4 anys i hauran d’estar a disposició dels treballadors, dels representants legals dels treballadors i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El calendari laboral o quadrants amb horaris no es consideraran un registre de jornada a efectes de complir amb aquesta obligació.

INCOMPLIMENTS I SANCIONS

Es considerarà infracció greu no disposar del registre de jornada, essent aplicable una multa màxima de 6.250,00 Euros.

INSPECCIÓ DE TREBALL

Amb tota probabilitat la Inspecció de Treball requerirà en tot cas que les empreses comptin amb sistemes de registre. En el cas d’inspecció de treball serà necessari que existeixi en el centre de treball un registre de jornada diari.

 

QUÈ PASSA SI UN TREBALLADOR NO FITXA O FITXA AMB ERRORS? I SI PER ERROR NO QUEDA REGISTRADA LA SORTIDA DEL TREBALLADOR?

En aquests casos serà necessari veure el criteri adoptat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Fins a la data existeixen dubtes dels criteris tècnics de la Inspecció de Treball i Seguretat Social o la doctrina jurisprudencial, que esperem s’ampliï informació abans de l’entrada en vigor de la norma.

Atentament,

Departament Laboral.

Vic a 4 d’abril de 2019

Descarregar circular completa: click aquí 4-19 Registre jornada laboral vigor 12-05-19