CIRCULAR 05/2018

 

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 3r TRIMESTRE 2018

Benvolguts,

En aquesta circular, citem l’obligació de presentar les declaracions trimestrals d’aquest 3r trimestre de l’exercici 2018:

22 d’OCTUBRE

Termini de presentació establert per l’Administració Tributària per a les declaracions en concepte de:

  • L’impost sobre el valor afegit (Mod. 303).
  • Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
  • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod.115).
  • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Mod. 130 i Mod. 131).
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349)
  • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).
  • El pagament a compte de l’impost sobre societats (Mod. 202).

 

No obstant, el 15 d’octubre, és el termini màxim per a deixar el pagament domiciliat presentat telemàticament. A partir d’aquesta data, haurem de presentar les declaracions físicament al banc per sol·licitar el NRC, i ens haureu de signar una autorització de càrrec per entregar a l’entitat financera.

 

*  ALTRES CONSIDERACIONS ABANS DEL TANCAMENT DE L’EXERCICI

REGLA PRORRATA ESPECIAL

Durant el mes de DESEMBRE aquells contribuents que desitgin aplicar o revocar l’esmentat règim pel 2019 ho podran sol·licitar a la seva Delegació d’Hisenda.

REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL

Durant el mes de NOVEMBRE aquells contribuents que desitgin inscriure o donar-se de baixa del Registre de Devolució Mensual amb efectes 1 de gener de 2019 podran sol·licitar-ho en la seva Delegació d’Hisenda.

Així mateix, es recorda que els contribuents que entrin a formar part d’aquest registre de devolució mensual, quedaran sotmesos al “Sistema de Subministrament immediat de la Informació” (conegut com SII), amb la consegüent obligació de presentar declaracions electròniques del detall de les factures emeses i rebudes cada 4 dies naturals.

RENÚNCIA AL SISTEMA MÒDULS, ESTIMACIÓ OBJECTIVA (IRPF I IVA)

Durant el mes de DESEMBRE i amb efectes per a l’exercici 2019 i successius.

I.A.E. I ARBITRIS

Els subjectes passius de l’Impost de Societats i altres entitats, obligats al pagament de l’IAE corresponent a l’exercici 2018, el període voluntari per al seu pagament és el 2n semestre de 2018; el qual pot variar en funció de cada municipi.

La pèrdua de l’exempció en l’IAE per haver superat el 1.000.000 € d’import net de la xifra de negoci durant l’exercici 2017 i les oscil·lacions dels elements tributaris que superin el 20%, han de ser comunicades a l’Administració Tributària durant el mes de DESEMBRE, a efectes de la modificació de la quota per a l’any 2019.

SEGON TERMINI DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA 2017

El dia 5 de NOVEMBRE finalitza el segon termini del pagament de la declaració anual de la renda del 2017.

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.

Atentament,

Departament Fiscal.

Vic, 2 d’octubre de 2018

CERCUNS CONSULTORS

T 93 885 03 05

Descarregar circular completa: click aquí CIRCULAR 052018