De cara a adaptar-se a les recents novetats legislatives , i més concretament en aplicació del criteri de caixa en l’IVA aprovat definitivament en la Llei 14 /2013, de 27 de setembre de suport a l’emprenedor , es preveu que el agència tributària publiqui pròximament diferents canvis normatius que afectaran al disseny i format de les declaracions tributàries periòdiques i la seva presentació .

El més significatiu serà la renovació del model 303 d’autoliquidació trimestral o mensual de l’Impost sobre el Valor Afegit , que agruparà els anteriors models 310 i 311 ( Règim simplificat) i els models 370 i 371 i els fusionarà en un únic model 303 .

El nou model 303 que es preveu s’aprovi abans de finals de l’exercici , passarà d’estar format per una única pàgina a tres pàgines diferenciades . A la primera s’inclourà informació relativa la règim general, en la segona el règim simplificat i la tercera farà referència a l’IVA de caixa per als subjectes passius que s’hagin acollit .

El nou règim especial de criteri de caixa de l’IVA també provocarà canvis en els models censals 036 i 037 que veuran modificats determinats apartats permetent que es notifiqui la inclusió o renúncia a partir l’1 de gener de 2014 a l’ esmentat règim .

Continuant amb els canvis provocats pel criteri de caixa , el model 340 de declaració informativa d’ operacions incloses en el llibre registre afegirà caselles que permetin identificar la data de cobrament i pagament de les factures i la determinació del medi i import pel qual realitzat el pagament .

D’altra banda , tot i que han estat nombroses les ocasions en què s’ha ajornat l’obligació de presentació del model 340 de declaració informativa d’operacions incloses en els llibres registre i declarades en les liquidacions trimestrals o mensuals , es preveu que ja no es prorrogui més . En conseqüència , si no es produeix cap canvi normatiu al respecte abans de finalitzar el present exercici 2013 , a partir del proper mes de gener de 2014 seria obligatòria la presentació del model 340 per part de la gran majoria dels subjectes passius de l’ impost.

Recordatori : terminis d’inclusió i renúncia en determinats règims especials de l’IVA

Recordar que abans de la finalització de l’any natural cal tenir present els següents terminis :

  • Inclusió en el Registre de devolució mensual ( REDEME ) , amb caràcter general, realitzar la sol · licitud d’inscripció durant el mes de novembre anterior a l’any a què es pretén que sorgeixi efecte a través del model censal 036 .
  • Opció o revocació de l’aplicació de la Prorrata Especial per a l’exercici 2014 , va declarar a través del model censal 036 o 037 fins al 31 de desembre.
  • Sol · licitar la inclusió en el Règim Especial de Grup d’Entitats de l’IVA , a través del model 039 amb anterioritat al dia 31 de desembre

Cercuns Consultors Assessors