CIRCULAR 13/2015

NOUS LÍMITS MÒDULS 2016

 

Ordre de Mòduls aplicables en el règim simplificat de l’IVA i en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF per a l’any 2016

 

El 18 de novembre de 2015 s’ha publicat al BOE l’Ordre HAP / 2430/2015, de 12 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

 

S’inclouen les següents novetats:

 

Noves magnituds excloents de caràcter general:

 

  • Volum d’ingressos l’any immediatament anterior superior a 000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, hi hagi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.

 

  • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 000 euros.

 

  • Volum de compres en béns i serveis en l’any immediatament anterior, excloses les adquisicions d’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

 

Noves magnituds excloents específiques: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) el límit disminueix de 5 a 4 vehicles qualsevol dia de l’any.

 

Exclusió de les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% el 2015.

Respecte a l’Impost sobre el Valor Afegit, es mantenen per al 2016 els imports dels mòduls aplicables per al 2015.

Respecte a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

Amb excepció de les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques a les que sigui d’aplicació la retenció de l’1 per cent que preveu l’article 101.5 d) de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques -esmentades abans-, es mantenen la resta de les activitats que són susceptibles d’estar incloses en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF a les que els són aplicables, segons cada cas, el règim simplificat, el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca o el règim del recàrrec d’equivalència de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Es manté per a l’exercici 2016 la reducció del 5 per cent sobre el rendiment net de mòduls prevista en la disposició addicional trenta-sisena de la LIRPF.

La quantia dels mòduls i els índexs de rendiment net de les activitats es mantenen per al 2016.

 

A continuació, incloem un quadre comparatiu de les activitats incloses en el mètode d’estimació objectiva IRPF i en el règim especial simplificat IVA (MÒDULS), que algunes podran continuar tributant amb aquest mètode per a l’any 2016 i unes altres no.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte.

Salutacions cordials,

 

Vic, a 24 de novembre de 2015

 

CERCUNS CONSULTORS-ASSESSORS

www.cercuns.com

Dept. Fiscal

 

DESCARREGAR CIRCULAR COMPLETA – Click aquí